Photo gallery.      
? ??????a f?t???af?µ??? ap? t? d??st?µa.
? pas????st? pa?a??a t?? G??f?da?, st? ß???? d?a????eta? t? ß???? ?????-Ge?????? ?a? ? ???? ???t??t?ssa?.
???ta sta ?a?t????a ????? t? p???.
?? ep?ß??t??? ??et??? pa?a?? f??????.
F?t???af?a t?? ?????? ???e?a?.
F?t???af?a t?? ?????? ??t??.
F?t???af?a t?? pa?a??a? ???t??t?sa, ? pa?a??a ß??s?eta? pe??p?? 300 µ?t?a p??? t? µ??ast???.
??e?sµ??? µ?sa se ??a ?atap??s??? ?????, ???a µ?t?a p??? ap? ta ?a?a?? ?e?? t?? ??????. ??a µ???? ?e?s? ap? pa??de?s?.
F?t???af?a t?? µ??a??? ?µß??s???.
? pa?a??a t?? ???t??t?sa? f?t???af?µ??? ap? t?? a??? t?? ?????.
F?t???af?a ap? t?? e??te???? ???? t?? ?????.
F?t???af?a ap? t?? e??te???? ???? t?? ?????.
F?t???af?a ap? t?? e??te???? ???? t?? ?????.
F?t???af?a ap? t?? e??te???? ???? t?? ?????.
F?t???af?a ap? t?? e??te???? ???? t?? ?????.
F?t???af?a ap? t?? e??te???? ???? t?? ?????.
F?t???af?a ap? t?? e??te???? ???? t?? ?????.
F?t???af?a ap? t?? e??te???? ???? t?? ?????.
F?t???af?a ap? t?? e??te???? ???? t?? ?????.
F?t???af?a ap? t?? e??te???? ???? t?? ?????.
F?t???af?a ap? t?? e??te???? ???? t?? ?????.
F?t???af?a ap? t? pa?ad?s?a?? ???t???ß?? t?? ?????.
F?t???af?a ap? t?? e??te???? ???? t?? ?????.
?? ?aµpa?a???, f?t???af?a ap? t?? e??te???? ???? t?? ?????.
????ßas??eµa sta ?s??a ?e?? t? ??????.
?? e??f???? t?? ß?ß???? µe t?t?? (? ??????T??? ??S ????S ?.T. ???????O??SS?S ???????S).
?a?a?µ??? st? ???? t?? p??sa? t?? e?a???????? ? ?????????a ?atas?e??? t?? 1896.
?a ??????a t?? pa?a??? e?a???????? pe??µ????? ?p?µ??et??? t?? µ??a p?? ?a ?a?aµp??? se ?e?t?????a.
?? µ??a??? --- ?a? --- ep? t? ????? st? pa?ad?s?a?? (???t???ß??). ? f?t???af?a p?? ap?t?p?se µ?? st??µ? ap? t?? ?a??µe???? ??? t?? µ??a??? e??a? t?? 19--.
 
Previous page                                             Next page